Sektör Stratejileri ve Pilot Eylemler

 

Sektör Stratejileri ve Pilot Eylemler
 
Bölgelerde yapılan ekonomik analizler sonucu ve yerel paydaşların katılımı ile belirlenen 5 ildeki beş öncelikli sektör için değer ve tedarik zinciri analizleri Temmuz 2012 itibari ile bitirilmiştir. Bu analizler ışığında, sektörlerin gelecekteki yol haritası niteliğinde olan sektör stratejileri Ekim 2012 tarihi itibari ile yapılmış ve tamamlanmıştır.
 
Sektör stratejileri kapsamında bölgelerdeki sektörlerin sorunları belirlenmiş, uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmak için ihtiyaç duydukları konular önceliklendirilmiştir. Yerel aktörlerin katılımı ile ihtiyaç konuları arasından en önemli bulunan alanlarda pilot eylemler tasarlanmıştır.
 
Pilot eylemler, sektörlerin ve bölgelerin kapsamı açısından ayrıntılı İş Kümesi Stratejik Eylemleri niteliğindedir. Bu eylemlerin kapsamları belli bir konuya odaklanmayı tercih edecek biçimde daraltılmıştır. İhracat odaklı pilot eylemler, Ekim 2012– Ağustos 2013 döneminde tamamlanacaktır. Proje pilot aktiviteler ile, ilgili firma ve kümelerin performanslarında % 20’lik bir artış hedeflemektedir.  
 
 
ÇORUM
“Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektöründe Yalın Üretim”
Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri sektörünün ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü geliştirebilmesi için istikrarlı kalite düzeyi, güvenirliliği ve performansı yüksek mamuller, uygun fiyat, yaygın ve hızlı dağıtım, satış sonrası hizmet gibi konularda uzmanlaşması gerekmektedir.
 
Yapılan çalışmalar ve ihtiyaç analizi sonucunda pilot eylemin sektörün gelişime en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan üretim süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yalın üretim tekniklerini içeren eğitim ve danışmalık faaliyetleri olmasına karar verilmiştir.
 
Pilot eylemin yani yalın üretim tekniklerinin asıl amacı maliyetleri azaltma ve israfı ortadan kaldırmaktır. Kısaca yalınlık; malın veya hizmetin üretimi için gerekli olmayan, değer katmayan işlemlerin, gereksiz malzeme hareketlerinin, gereksiz işgücü hareketlerinin, gereksiz stokların, hataların ve uzun hazırlık sürelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Öncelikle sektörde faaliyet gösteren firmalar için pilot eylem olan yalın üretim tekniklerinin nasıl uygulanacağına yönelik bir tasarım ve planlama süreci tamamlanmış olup, ilk uygulama toplantısı 07.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 
TRABZON
“Trabzon Gemi İnşa Kümesinin Tanıtım ve Pazarlama Yeteneklerinin Geliştirilmesi”
 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında öncelikli kümelenme sektörü olarak belirlenmiş Gemi İnşa sektöründe, öncelikle değer ve tedarik zinciri analizi ardından sektörün gelecekteki yol haritası niteliğinde olan sektör stratejisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde sektörün en önemli sorunları arasında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin eksikliği olduğu gözlenmiştir. Bu eksikliklerin yeni sipariş alımında yaşattığı zorluklar, firmaların rekabet edebilirliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Bu bağlamda, Trabzon Gemi İnşa sektöründeki en önemli sorunlardan biri olan pazarlama ve tanıtım problemlerine çözüm üretilmesi ve bu sektördeki firmaların rekabetçiliklerine katkı sağlamak üzere önümüzdeki 8 ayı kapsayacak pilot proje çalışması yapılmasına, küme üyeleri ile gerçekleştirilen çalıştayda karar verilmiştir. Bu amaçla; Avrupa’daki iyi örneklerin transfer edilerek tanıtım ve pazarlama birimi için temel oluşturulması, Trabzon Gemi İnşa Kümesi için 4 dilde web sitesi kurulması, devlet desteklerinden faydalanma oranının artırılması için eğitimler verilmesi, firmaların marka tescil işlemlerinin yapılması, küme üyesi üretici işletmeler için potansiyel müşterilerin tespit edilerek iletişim kurulması ve Türkiye’deki diğer gemi inşa kümelerindeki çalışmaların gözlemlenmesi üzerine proje planlaması yapılmış ve uygulama süreci başlatılmıştır.
 
SAMSUN
“Samsun Sağlık Ekipmanları Sektörü’nün Yenilikçilik Kapasitesinin Karşılaştırmalı Analizi” 
Samsun’da Sağlık Ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürekli yenilik yapabilme kabiliyetlerini arttırmaya ihtiyaçları bulunmaktadır. Uygulamalı eğitimlerle firmaların tekniğin bilinen durumunu takip etmeleri ve patent/faydalı model başvurusu yapabilmeleri için kapasite oluşturmaları ve inovasyon yönetimi kapasitelerini arttırmaları gerekmektedir.
 
Bu ihtiyaca yönelik gerçekleştirilecek pilot eylem, firmaların inovasyon kapasitelerinin artırılmasına destek olmak amacıyla eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Danışmanlık faaliyeti kapsamında Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren 10 firmanın inovasyon kapasitelerinin ölçümlenmesi ve diğer firmalarla (Samsun’daki ve Ankara’daki) kıyaslamalarının yapılması, ve sonuçların rapor haline getirilmesi öngörülmektedir. Her firma için ayrı ayrı hazırlanacak olan raporlar, firmaların inovasyonla ilgili her konudaki performanslarını sektörün ortalamaları ile (Samsun ve Ankara) ve sektörün en iyisi ile kıyaslayabilecektir. Samsun Sağlık Ekipmanları Sektöründe faaliyet gösteren firmaların tümünün faydalanması amacı ile sınai mülkiyet hakları, inovasyon yönetimi ve patent veri tabanlarının kullanımı konularında birer günlük uygulamalı ve firma bazlı eğitim gerçekleştirilecektir.
 
Pilot eylem sonunda Samsun Sağlık Ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren 10 firmaya ait “inovasyon kapasitesi kıyaslama raporları” ve “sektörel inovasyon kapasite raporu” hazırlanacaktır.
 
 
GAZİANTEP
“Gaziantep Dokuma Makine Halı İmalatı Sektörü Hedef Pazar: Amerika”
Gaziantep Dokuma Makine Halı İmalatı sektörü, Türkiye üretiminin %75’ini gerçekleştirerek lider üretici bölge konumunda olup, ihracat odaklı üretim yapmaktadır. Türkiye dokuma makine halısı ihracatının %90’ı Gaziantep halI üreticileri tarafından gerçekleştirilmekte olup; en fazla ihracat Suudi Arabistan ve Irak gibi istikrarlı olmayan ülke pazarlarına yapılmaktadır. Gaziantep Halı kümesi, mevcut pazarını çeşitlendirmek ve ABD ve AB ülkeleri gibi istikrarlı pazarlarda varlığını güçlendirmek ihtiyacı duymaktadır.
 
Sektör stratejisi hazırlama ve ihtiyaç analizi sırasında görüşülen dokuma makine halı üreticileri, öncelikli olarak uluslararası pazarlama alanlarında destek ihtiyacında olduklarını belirtmişlerdir. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak pilot eylemin, Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracat hedefi ve potansiyeli olan 10 halı üreticisi firma ile birlikte ABD’ye yönelik pazar araştırması, potansiyel fuarların ve alıcıların belirlenmesi faaliyetleri olmasına karar verilmiştir.
 
Pilot eylem çalışmalarına mevcut firmalarda çalışan dış ticaret uzmanları yanı sıra, yeni mezun gençler de dahil edilerek firmalarda istihdam edilmeleri hedeflenmektedir. Pilot eylem faaliyetleri kapsamında, ulusal ihracat uzmanları ve bir uluslararası uzmanın teknik desteği ile ABD hedef pazarına yönelik pazar araştırması çalışmaları yürütülecektir. Pilot eylem çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan alıcı adayları ile görüşmeler ve ABD’de belirlenecek bir fuara katılım URGE desteği ile gerçekleştirilecektir. Pilot eylem uygulamasının Şubat 2013 ayında başlayıp, Mayıs 2013 ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.     
 
 
KAHRAMANMARAŞ
“Metal Mutfak Eşyaları Tanıtım, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Merkezi”
Türkiye’de üretilen her iki metal mutfak eşyasının biri Kahramanmaraş’ta üretilmekte ve bu ürün grubunda gerçekleştirilen toplam ihracatın yaklaşık %28 i Maraş’ta ki firmalar tarafından yapılmaktadır.  
 
Kahramanmaraşaraş’ta faaliyet gösteren sektör firmalarının ürünlerini ve firmalarını tanıtma konusunda yetersiz kalmaları sonucu, sektörün bu kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğu ulusal bazda bilinmemektedir. Bu durum pek çok yerel firmanın bölge dışındaki daha bilinir markalara çok düşük kar marjları ile fason üretim yapmasına neden olmaktadır.
 
Yapılan ihtiyaç analizleri neticesinde, Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyaları sektörünün; pazarlama yönetimi ve sektörün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanıtım konularında yetersiz kaldığı ve bu alanlarda iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu sonucuna varılmıştır.
 
Bu bağlamda; pilot eylem olarak Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde, Kümelenme Bilgi Merkezi koordinasyonunda ve ileri gelen firmaların katılımı ile bir tanıtım grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir.
 
Oluşturulan bu tanıtım grubu ile amaç; ulusal ve uluslararası tanıtım ve markalaşmaya ağırlık vermek. Almanya-Solingen örneğinde olduğu gibi, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en önde gelen metal mutfak eşyaları üssü yapmak ve tanıtım materyallerini (web site, afiş, broşür, CD, katalog) kullanarak, ortaklaşa yapılacak reklam promosyon çalışmaları ile Kahramanmaraş’ın sektördeki negatif algısını pozitife çevirmektir. Logo, broşür, katalog ve web sitesi çalışmalarına Kasım 2012 sonu itibari ile başlanmış olup, Şubat 2013‘te katılım sağlanacak Almanya Ambienbte Fuar tarihine yetişecek şekilde çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
 

Metal Mutfak Eşyaları kümesinin; ulusal ve uluslararası pazarlama yeteneklerinin, firma özelinde verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile geliştirmek ve gerekli networkleri oluşturarak, kümenin potansiyel müşteri sayısını ve sonucunda da satış miktarını arttırmak amacı ile de çalışmalar başlatılmıştır. Ambiente Fuari’na katılım öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda 10-14 Aralık tarihleri arasında firmalar ile bire bir firma içi eğitimler verilmiştir. Bu konudaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin devamı 8-12 Ocak 2013 tarihlerinde yapılacaktır.