Proje Kapsamında Kümelenme

"KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi”nin küme çalışmaları ve kümelenme faaliyetleri bağlamındaki yenilikçi yönü, her bir pilot ilde “Küme Geliştirme Merkezi” oluşturulmasıdır. Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir yapı içerisinde sürdürülmesi amacıyla her pilot ilde bir “Kümelenme Bilgi Merkezi” kuruldu. Böylece, bilgi ve becerisi artırılmış, sahip olduğu deneyimi paylaşarak zenginleştiren ve hem proje illerinde hem de bölgede birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin öncülüğünü yapacak yeni ve dinamik bir yapının oluşturulması hedeflendi. Bu merkezler, katı ve statik bir yapıda değil; tam tersine yaratıcı insan kaynağının gelişmesini hedefleyen, kendini sürekli geliştiren, uluslararası kümelerle sıkı bir bağlantı içerisinde çalışacak birimler olarak düşünüldü.

Gerçekleştirilen analiz ve incelemeler ile her il için öne çıkan sektörler saptanacak ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları başlatılacaktır. Bu aşamada kümelenme çalışmalarını destekleyecek tedarik zinciri ve değer zinciri çalışmalarıyla kümelerde yer alan firmaların ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratabilmeleri, dikey ve yatay entegrasyonlarda bulunabilmeleri için de kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecektir.

Türkiye’nin diğer illerinde yapılacak kümelenme çalışmalarında kullanılabilecek “Küme Geliştirme Araçları” hazırlanacaktır. “Küme Geliştirme Araçları”nın hem mevcut projede hem de gelecekte yapılacak çalışmalarda bir referans ve kolaylaştırıcı yöntem olarak kullanılması sağlanacaktır.

Geçmişte yapılan çalışmaların ışığında, kümelerin, bölge içi ve bölgeler-arası işbirliği ve bilgi ağlarının gelişmesi için önemli unsurlar olması beklenmektedir. Öncelikle, yerel aktörlerin rolleri, sorumlulukları ve konumları ile detaylı bir ihtiyaç değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucu, küme analizi, kümeyi hareketlendirme, küme yönetimi, küme destekleri, izleme ve değerlendirme için araçlar geliştirilecektir ve bu araçlar yerel aktörlerin belli yetenek ve kapasiteler ile donatılmalarının yanı sıra kümelenme ile ilgili politika ve programlara ilişkin güncel bilgileri de sağlamaya yönelik olacaktır.

KOBİ’lerin, kümelerin, destek kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgileri toplama, bunları ihtiyaca yönelik olarak kolay kullanılabilir şeklide ayırma, sunma ve sürekli güncellemeye yönelik olarak “Bilgi Yönetim Sistemi” kurulacaktır.

Aynı zamanda kurulacak olan “Ulusal Kıyaslama Sistemi” ile Türkiye’deki kümelerin performansını izleme, yerel kümelerin rekabetçiliğini hızlandırma ve kümelerin uluslararası kümeler ile kıyaslanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemin EB, BSTB, KOSGEB ve TUBİTAK gibi kurumların geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığı destek programlarının akışını kolaylaştırması beklenmektedir.

Ayrıca proje kapsamında küme çalışmaları ve kümelenme faaliyetlerine aşağıdaki katkıların yapılması bekleniyor:


Uluslararası Kısa Dönem Uzmanlar, yerel performansın uluslararası standart performansla karşılaştırmasını yapacaklar,

İl düzeyinde çeşitli paydaşlarla yapılacak olan çalışma ile projenin performansı yerel düzeyde ölçülebilecektir,

Küme gruplarının ilerlemesi, belirli ve ilham verici seyretmesi için kilit uzmanların önderliğinde Öncelikli Kümelerin Liderlerine destek verilecektir,

Dikkatli yönetimle, kilit uzmanlar proje süresince ve sonrasında birlikte çalışabilecek bir Karadeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri ve Doğu Akdeniz Kümelenme Bilgi Merkezleri birlikteliği oluşturabilir.

Yerel Danışma Komiteleri ile bölgesel kalkınma ajansları, il belediyeleri ve üniversiteler ile bunların stratejileri birbirine bağlayabilir.

Uluslararasılaşmaya ve rekabet gücünde genel ilerlemelere büyük destek verebileceğimiz alt-sektörlerde kilit gruplarla çalışarak katma değer sağlanabilir.
 
 
 
 

Toplam 7889 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.05.2013