Çorum Kümelenme Bilgi Merkezi

Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir yapı içerisinde sürdürülmesi amacıyla “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında her pilot ilde bir “Kümelenme Bilgi Merkezi” kurulmuştur. Böylece bilgi ve becerisi artan, sahip olduğu deneyimi paylaşarak zenginleştiren ve hem proje illerinde hem de bölgede birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin öncülüğünü yapacak yeni ve dinamik bir yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu merkezler, katı ve statik bir yapıda değil; tam tersine yaratıcı insan kaynağının gelişmesini hedefleyen, kendini sürekli geliştiren, uluslararası kümelerle sıkı bir bağlantı içerisinde çalışacak birimler olarak düşünülmüştür.

Çorum’daki “Kümelenme Bilgi Merkezi”, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde kurulmuştur. Öncelikle yerel paydaşlarla birlikte yerel şartları da göz önüne alarak yapılan mevcut çalışma ve araştırmalardan faydalanılarak ekonomik analiz ve sektörel incelemeler yapılmıştır. Ekonomik analizlerin ardından her il için öne çıkan sektörler saptanmış ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları başlamıştır.

Çorum’da ilk küme geliştirme çalışması, “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” ile Çorum’da gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler kapsamında belirlenen 10 küme içerisinde önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra küme kimliği ve farkındalığını geliştirmek için de gerekli nitelikleri içermeleri nedeniyle gelişmekte olan 4 büyük sektör ve bunların başlıca alt-sektörleri, başka bir deyişle, Çorum’daki iş kümeleri belirlenmiştir ve belirlenen 10 küme içerisinde “Makine” kümesi seçilmiştir.

Çorum’da gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler neticesinde bu sektörlerin seçilmesinde, vasıflı işçiye yönelik istihdam olanakları yaratma potansiyeli, büyüme için bölgesel yenilikçi değerlerin varlığı, bölgenin kalkınmasındaki rolü ve Türkiye'deki diğer potansiyel hedef kümeler ile karşılıklı ilişkileri, uzmanlaşma, örgütlenme düzeyi ve yatırım çekme potansiyeli gibi ölçütler kullanılmıştır.

Öne Çıkan Sektörler - Kümelenme Çalışmaları

Çorum’un sanayi faaliyetlerinde makine ve ekipman sektörü önemli bir yere sahiptir. Sektörün ortaya çıkışı 1960’lı yıllara uzanmaktadır bunun nedeni ise bu tarihlerde bölgenin tarımsal potansiyeline öncülük eden un ve yem tesislerinin bakım ve tamir ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıdır. Zaman içerisinde bu alt-sektördeki üretim yalnızca ulusal pazarlarda değil aynı zamanda uluslararası pazarlarda da çok başarılı bir hale gelmiştir.

Çorum’daki önemli endüstriyel ve ekonomik faaliyetlerden biri de inşaat tuğlalarının ve kiremitlerinin üretimidir. Sektör 1950’li yıllarda çoğunlukla harman tuğlalarının üretimine dayanmakta iken 1960’lı yıllardan itibaren tuğla ve kiremit üretimine başlanmış ve sektör bölgenin ikinci büyük sanayi sektörü haline gelmiştir. İlin birinci büyük sanayi sektörü ise mekanik imalat sanayisidir.  2010 yılı rakamlarına göre Türkiye’deki toplam kiremit üretiminin yaklaşık % 30’unu ve toplam tuğla üretiminin %10’unu karşılayan bölgede 11 tuğla ve 21 kiremit fabrikası bulunmaktadır. Bu bilgiler kiremit ve tuğla üretiminin, Çorum ekonomisinin çok önemli bir ayağı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte sektördeki gelişmekte olan teknolojiler ve diğer güçlü rakipler, başta talep yapısı olmak üzere bu iş kolunda değişikliklere yol açmıştır. İnşaat sektöründeki gelişmeler, Çorum'daki imalatçı şirketler için satış trendlerinde ve gelişimlerinde büyük bir düşüş yaratmasa da firmaları çevreye duyarlı ve yüksek kaliteli mallar üretmeleri için zorlayacaktır. Çorum'daki tuğla sektörünün, büyük sorunlarla karşılaşmadan birkaç yıl ayakta kalmayı başarabileceği düşünülebilir ancak katma değerli ürünler üretmeden ilin daha fazla rekabet etmeyi sürdüremeyeceği ve gerileyeceği net bir şekilde ortadadır.

Çorum’da ilk küme geliştirme çalışması, “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” ile Çorum’da gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler kapsamında belirlenen 10 küme içerisinde önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra küme kimliği ve farkındalığını geliştirmek için de gerekli nitelikleri içermeleri nedeniyle gelişmekte olan 4 büyük sektör ve bunların başlıca alt-sektörleri, başka bir deyişle, Çorum’daki iş kümeleri belirlenmiştir ve belirlenen 10 küme içerisinde “Makine” kümesi seçilmiştir.

Çorum’da gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler neticesinde bu sektörlerin seçilmesinde, vasıflı işçiye yönelik istihdam olanakları yaratma potansiyeli, büyüme için bölgesel yenilikçi değerlerin varlığı, bölgenin kalkınmasındaki rolü ve Türkiye'deki diğer potansiyel hedef kümeler ile karşılıklı ilişkileri, uzmanlaşma, örgütlenme düzeyi ve yatırım çekme potansiyeli gibi ölçütler kullanılmıştır.

Gelişen Sektörler ve Potansiyel Kümeler

Tarım Sanayi: Gıda İşleme Sistemi Alt-Kümesi

Un değirmenleri ve yem fabrikaları makine imalat sektörleri alanındaki üst düzey uzmanlık ve bu sektörlerin; metal döküm, elektronik ve plastik gibi destekleyici sektörlerle olan sağlam ilişkileri sayesinde, Çorum, tecrübesi ve özel üretim kapasitesi ile uluslararası düzeyde tanınmış bir bölge haline gelmiştir. Gıda işleme makineleri ve tesislerinin gelişimi dünya çapında bölgesel bir ünü de beraberinde getirmiştir. Fakat un değirmeni üretim sektörünün de bunda payı olduğu ve bu sektördeki uzmanlığın gıda işleme sanayinin diğer alanlarına da uyarlanabileceği düşünülmektedir. İlin tesisleri eksiksiz kurma kapasitesine sahip olmasının yanı sıra her çeşit gıda işleme makinesinin temini için de başvurulacak noktalardan birisidir.Yapılan ekonomik analizlere göre Çorum, un değirmeni ve yem fabrikası makinelerinin üretimi konusunda uzmanlığa sahiptir. Söz konusu bu uzmanlık, dünya pazarlarındaki gelişmiş gıda işleme sistemlerine yönelik artan talep de göz önünde bulundurularak; gıda işleme sektörünün farklı alanları olan gıda ambalajlama, mandıra ve süt işleme makinesi ve/veya tarım sanayi sektörünün gibi farklı alanlarında da kullanılabilir. İlde, 25 şirket un değirmeni sistemi üretimi alanında faaliyet göstermekte ve çoğu da ürünlerini dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç etmektedir. İlin, un değirmeni sistemi üretimi kapasitesi ile tanınmasına rağmen; ürünün “gıda işleme sistemi” olarak yeniden tanımlanması ile bölgenin vizyoner bir yaklaşımla tanıtılması, sadece ihracat hacmini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgeye yapılan yatırımı, dolayısıyla da sektördeki teknoloji kullanım seviyesini de artıracaktır.

Tıbbi Malzemeler: Cerrahi Malzemeler Alt-Kümesi

Yapılan ekonomik analizler, tıbbi malzeme sektörünün de Çorum'da yükselen sektörlerden biri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çorum'da sağlık sektörü için tıbbi malzeme ve sıhhi mobilya üreten 4 şirket bulunmaktadır. İlde; enjeksiyon, hijyenik eldiven, sonda, ameliyat masaları ve sandalyeleri ile diyaliz koltuğu gibi tıbbi ürünler üretilmektedir. Söz konusu şirketler ya alanındaki tek üreticidir ya da Türkiye'nin önde gelen ilk üç şirketi arasında yer almaktadır. Çorum ekonomisinin kalkınmasında artan ihracat paylarıyla beraber tıbbi ürünler ve ekipman sektörü önemli bir rol oynayacaktır.  Gittikçe büyüyen sağlık sektörü ile birlikte güçlü ve girişimci şirketlerin var olması Çorum için gelecek vaat etmektedir. İlde sıhhi mobilya (yataklar ve koltuklar) ve cerrahi tedariğin, sektördeki mevcut yeterlilikler ve ilerlemeler göz önüne alındığında yenilikçi ve üst düzey teknoloji kullanılarak üretildiği görülmektedir.

Mekatronik: Basınçlı Hava Sistemleri Alt-Kümesi

Mekatronik, makine ve elektrik mühendisliği ile bilgisayar bilimini bir araya getiren disiplinlerarası bir mühendislik alanıdır. Tipik bir mekatronik sistem, çevreden sinyalleri almakta ve bunları örneğin güce, devinime ve harekete dönüştürüp çıktı sinyalleri oluşturmak için işlemden geçirmektedir. İşbirliğine yönelik kapasite ve güçlü istek, potansiyel kümelere dönüşecek güçlü küme oluşturma girişimlerine yol açabilecektir. Çorum'un üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen elektronik sektöründe eksik olduğunu göz önüne almak gerekmektedir. Potansiyel bir küme olarak, mekatronik, entegre basınçlı hava sistemleri ürünleri ile savunma sanayi ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Mekatronik sektörünü kalkındırmak ve tamamlayıcı alanları geliştirmek için atılması gereken adımlardan biri elektronik fakültesi veya uygulama ve araştırma merkezinin kurulmasıdır. Elektroniğin geliştirilmesiyle birlikte mekatronik kümesi;  tıbbi, otomotiv ve havacılık sektörlerine de ileri teknoloji ürünler sağlayabilecektir. Yapılan ekonomik analizlere göre Çorum'da makine sanayisi için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Gelişmiş basınçlı hava sistemlerinden başlamak; çeşitli alt-sektörlerinin bulunması, yükselen piyasalar ve daha çok katma değerli ürünlere yönelme ihtiyacı da göz önüne alındığında  gelecek vaat eden bir iş bölgesi yaratabilecektir.

Yenilikçi Çatı Sistemleri: Yeşil Enerjili Çatı Sistemleri

İnşaat sahipleri, müteahhitler ve profesyonel tasarımcılar; yapı sektöründe gittikçe artan yeşil enerji ve enerji tasarrufu hassasiyetiyle birlikte en yüksek çevresel faydayı sunan ve gelecek için çevre dostu olan ürünleri göz önüne alarak seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaktadırlar.Çorum'da bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ayakta kalabilmeleri için çatı teknolojilerine yönelik yeni çözümler üretmeleri gerekmektedir. Fotovoltaik (güneş pilli) çatı sistemleri, çatıların üzerinde veya çatı malzemelerinin altında enerji üretimine olanak sağlayan sistemler, yeşil çatı sistemleri, gelişmiş çatı pencereleri, hafif bacalar teknolojik gelişmeler arasında gösterilebilmektedir.

 
Rakamlarla Çorum


Alan                        12.796 km²
Nüfus                       534.568 (2011)
İstihdam                    51.699 (2011)
Kalkınma Performansı        46
İhracat Miktarı             141.932.988 USD (2011)
Tescilli Ticari Markalar    947 (1995-2011)
Kayıtlı Patentler           8 (1995-2011)
Firmaların Sayısı           3.388
Üreticilerin Sayısı         433Daha fazla bilgi için:

Ekonomik ve Sektörel Durum Değerlendirmesi ve Potansiyel Küme Önerileri - Yönetici Özeti için tıklayınız

Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları için tıklayınız

İrtibat:

Çorum Kümelenme Bilgi Merkezi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Adres: Fuar Alanı Karakeçili Mah. Gazi Cad. No: 104

Çorum / Türkiye

Telefon: 0 (364) 223 08 46
 

Toplam 6985 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.05.2013