Samsun Kümelenme Bilgi Merkezi

Küme geliştirme çalışmalarının kurumsal bir yapı içerisinde sürdürülmesi amacıyla “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” kapsamında her pilot ilde bir “Kümelenme Bilgi Merkezi” kurulmuştur Böylece bilgi ve becerisi artan, sahip olduğu deneyimi paylaşarak zenginleştiren ve hem proje illerinde hem de bölgede birçok sanayi ve ticaret kümelenmesinin öncülüğünü yapacak yeni ve dinamik bir yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu merkezler, katı ve statik bir yapıda değil; tam tersine yaratıcı insan kaynağının gelişmesini hedefleyen, kendini sürekli geliştiren, uluslararası kümelerle sıkı bir bağlantı içerisinde çalışacak birimler olarak düşünülmüştür.


Samsun’da yer alan “Kümelenme Bilgi Merkezi”, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde kurulmuştur. Öncelikle yerel paydaşlarla birlikte yerel şartları da göz önüne alarak yapılan mevcut çalışma ve araştırmalardan faydalanılarak ekonomik analiz ve sektörel incelemeler yapılmıştır. Ekonomik analizlerin ardından her il için öne çıkan sektörler saptanmış ve bu sektörlerde pilot küme geliştirme çalışmaları başlamıştır.

 

Samsun ekonomisi yıllar boyunca tarım, hizmet ve ticaretin başrol oynadığı farklı bir sektör yapısına sahip olmuştur. Hizmet, sağlık ve lojistik sektörlerinde yoğunlaşmış bir yapıya sahip olmakla birlikte sanayi alanına henüz belirgin ve yeterli ilgi bulunmamaktadır. İhracat verilerine bakıldığında, Samsun’dan ihraç edilen ürünlerin başında gıda sektörü ve ağır metal sanayi sektörü gelmektedir. Gıda sektörü ihracatı ürünleri ise taze meyvelerden oluşturmaktadır. “KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi” ile ilde gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler kapsamında belirlenen 10 küme içerisinde önemli bir potansiyele sahip olmalarının yanı sıra küme kimliği ve farkındalığını geliştirmek için de gerekli nitelikleri içermeleri nedeniyle gelişmekte olan 3 büyük sektör ve bunların başlıca alt-sektörleri, başka bir deyişle, ildeki iş kümeleri belirlenmiştir:


Samsun’da gerçekleştirilen ekonomik analiz ve sektörel incelemeler neticesinde bu sektörlerin seçilmesinde, vasıflı işçiye yönelik istihdam olanakları yaratma potansiyeli, büyüme için bölgesel yenilikçi değerlerin varlığı, bölgenin kalkınmasındaki rolü ve Türkiye'deki diğer potansiyel hedef kümeler ile karşılıklı ilişkileri, uzmanlaşma, örgütlenme düzeyi ve yatırım çekme potansiyeli gibi ölçütler kullanılmıştır.Öne Çıkan Sektörler - Kümelenme Çalışmaları

Samsun ekonomisi tarım, hizmet ve ticaretin başrol oynadığı farklı bir sektör yapısına sahiptir. Ekonomik yapılanma, hizmet, sağlık ve lojistik sektörlerinde yoğunlaşmış olup sanayi alanına henüz belirgin ve yeterli ilgi bulunmamaktadır. İhracat rakamlarına bakıldığında gıda ve ağır metal sanayinin ihraç edilen ürünlerin başında yer aldığı görülmektedir. İhraç edilen metal ağır metal sanayi ürünlerinden, gıda ihracatı ise taze meyvelerden oluşturmaktadır.


Samsun’da küme çalışmaları değişik boyutlarıyla sürdürülmektedir. Samsun Valiliği Kalkınma Ofisi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın doğrudan destek fonlarını kullanarak 2010 yılında “Samsun için Rekabet Analizi Çalışması”nı gerçekleştirmiştir. Çalışma; balıkçılık ve balık işleme, medikal ekipmanlar ve sağlık hizmetleri sektörlerindeki firmaların işbirliği yapma konusundaki istekliliği, rekabet etme güçleri ve kümelenme konusundaki yeterlilikleri sayesinde kümelenme konusunda rekabet avantajı sağlayan unsurları içerdiklerini göstermiştir.


Küme gelişimini başlatmak ve bu alanda çalışmalar yapmak amacıyla Kalkınma Ajansı bünyesinde Kümelenme ve İnovasyon Merkezi kurulmuştur. Bu bağlamda küme geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere bir ekip oluşturulmuş, her bir küme için bir yönetici atanmıştır. Küme çalışması gerçekleştirilecek yedi sektör belirlenmiş olup bu sektörler lojistik, sağlık, tarım, turizm, mobilya, tekstil ile çevre ve enerji sektörleridir.

Samsun’da üreticilerin bir araya gelerek kurduğu “MEDIKUM” kümesi bulunmaktadır ve küme 51 üyeye sahiptir. Kümenin amacı üretim tesislerine yeni çözümler getirmek, yeni pazarlar bulmak, yeni ürünler geliştirmek ve Samsun’u medikal sektöründe bir marka haline getirmektir.. Küme kuruluşunun üyeleri farklı ürünler geliştirmek ve tamamlayıcı sektörlerdeki aktörlerle işbirliği yapmak istediklerini belirtmişlerdir.

 

Gelişen Sektörler ve Potansiyel Kümeler

Tıbbi Malzemeler Kümesi

Samsun’daki 44 imalatçı firma cerrahi operasyonlar ve diş ile ilgili uygulamalarda kullanılan ekipman ve araçlar imal etmektedir. Ancak bu imalatçılar küçük ölçekli olup emek-yoğun işletmeler olup üretim temel olarak metal işleme ve metal bükme işlemlerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

İl, küme geliştirme faaliyetlerine yönelik bir potansiyele sahiptir ve bunu geliştirmek için tıbbi ekipman sektörü üniversitelerle işbirliği yapmalı, firmalardaki AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini artırmalı, Türkiye’deki diğer bölgelerle işbirliği yapmalı, Pakistan gibi uluslararası alanda güçlü rakipleriyle rekabet edebilmek için katma değeri daha yüksek ürünler üretmelidir.

Ahşap ve Mobilya Kümesi

Mobilya konusunda Samsun en önemli bölgelerden biri olmuş Ancak agresif ticaret uygulamaları sebebiyle eski mevcudiyetini koruyamamıştır. Ekonomik analizlerin de ortaya koyduğu üzere ahşap ve mobilya sektöründe yaklaşık 2000 üretici bulunmakta ve çoğu küçük ölçekli olup sektördeki en son gelişmeleri takip etmemekte, geleneksel mobilyalar üretmektedir.

 

Bununla birlikte tasarım becerisini elinde bulunduran, uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen ve özel iç mekân tasarımlarına sahip yüksek kalitede mobilya üretebilecek üreticiler bulunmaktadır. Üreticiler otellere, hastanelere, okullara yönelik üretim ve müşteri odaklı üretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.Organik Gıda Kümesi

Türkiye’de ilk defa ilgili taraf üniversiteler, kamu kurumları, yerel karar vericiler, özel sektör ve STK’ların temsilcileriyle işbirliği içinde Samsun’da “Ekolojik Yaşam Planlama ve Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur.

 

Organik gıda üretimi yapan çiftçi sayısı dört yıl içerisinde 51’den 1.000’e yükselmiş olup Samsun’da üretimi yapılan 35 adet organik ürün bulunmaktadır. Pirinç, fındık, yumurta, buğday ve sebzeler Samsun’da üretilen organik tarım ürünleri arasındadır.

 

Şu anda Samsun, potansiyel pazarlara ulaşma imkânına sahip değildir. Bununla birlikte coğrafi bakımdan büyük bir avantaja sahip olması nedeniyle çok sayıda ürün Türkiye’nin diğer bölgeleriyle ağ oluşturulması yoluyla zenginleştirilebilecektir.

 

Rakamlarla Samsun

Yüzölçümü                   9.364 km²
Nüfus                       1.252.693
İstihdam                    27544
Kalkınma Performansı        32.
İhracat Miktarı             275.065.000 USD (2010)
Tescilli Ticari Markalar    1.797 (1995-2010)
Tescilli Patentler          3 (1995-2010)
Şirket Sayısı               9.106
İmalatçı Sayısı             632

 


Daha fazla bilgi için:

Ekonomik ve Sektörel Durum Değerlendirmesi ve Potansiyel Küme Önerileri - Yönetici Özeti için tıklayınız


Ekonomi Bakanlığı Sektör Raporları için tıklayınızİrtibat:
Samsun Kümelenme Bilgi Merkezi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Adres: Hançerli Mah. Abbasağa Geçidi No: 8 Buğdaypazarı 55020
Samsun / Türkiye
Telefon: 0 (362) 432 36 26

 

Toplam 7272 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 26.05.2013